دیوار آجری

دیوار آجری یک نیمه

 •   دیوار آجری یک نیمه معمولاً برای جداسازی فضاها از یکدیگر قرار می گیرد.

•    پیوند در دیوارهای یک نیمه آجری که با آجر فشاری ساخته می شود به اندازه نصف طول آجرسفال می باشد.

 •   در مواردی ساختن دیوار یک نیمه آجری برای بُعدی طویل امکانپذیر نمی باشد، در چنین شرایطی از وجود لابند و لاریز استفاده می شود

ایزومتری دیوار یک نیمه دو سر بسته

اجرای لاریز و لابند در دیوار یک نیمه

شماتیک ریسمان کشی و ملات کشیدن

نحوه ترازسازی دوسر دیوار توسط شمشه و تراز


دیوار یک آجره

 برای جداسازی فضاها و دیوارهای کناری ساختمانهای کوچک کاربرد دارد.

 • در دو نوع الف – دیوار یک آجره با پیوند کله و راسته و ب – دیوار یک آجره با پیوند بلوکی اجرا می گردد.


دیوار یک آجره با پیوند کله و راسته

 • این پیوند از نظر نما زیبا، امّا از اتصالات دارای بندهای برشی فراوان است.

 • در این آجر کاری، شروع رج از نبش بوده و ابتدا سر نما و سپس راسته نما و به همین شکل تا آخر رج تکرار می شود.

 • اگر شروع رج دو سه قدی باشد، بعد از آن سرنما و سپس راسته نما و مجدداً سرنما و تکرار پیوند تا آخر فراهم می آید.

 • پیوند رج سوم مانند رج اول و پیوند رج چهارم مانند رج دوم و به همین ترتیب تا آخر در سایر رج ها اجرا می شود.

 • اندازه لابند و لاریز در این دیوار ۴/۱ طول آجرسفال است.

شماتیک دیوار یک آجره با پیوند کله و راسته

بند برشی دردیوار یک آجره با پیوند کله و راسته

دیوار یک آجره با پیوند بلوکی


 • در پیوند بلوکی ضوابط پیوند یابی از پلان شطرنج مورد نظر می باشد.

 • در پیوند بلوکی، اولین رج تمام قطعات به کار رفته سر نما می باشد. دومین رج از نبش دیوار با شروع دو سه قدی و سپس آجر نما به شکل راسته نما به کار می رود.

 • پیوند رج سوم مانند رج اول و پیوند رج چهارم مانند رج دوم و به همین ترتیب تا آخر در سایر رج ها اجرا می شود.

 • اندازه لابند در این دیوارسازی ۴/۱ و لاریز در یک رج ۴/۱ و در رج دیگر ۴/۳ طول آجرنما است.

شماتیک دیوار یک آجره با پیوند بلوکی

پلان دیوار یک آجره با پیوند بلوکی