تاثیر رنگ کف پوشش با فضای اطراف

تاثیر رنگ کف پوشش با فضای اطراف

به کار بردن کف پوشی با نقشها و بافت درشت موجب می شود که این نوع پوشش در نظر بیننده نزدیک تر دیده شود و همچنین سبب می شود تا فاصله کف تا سقف نیز کمتر به نظر آید. استفاده از رنگ روشن برای کف پوش موجب می شود تا کف نورانی و درخشان به نظر برسد. همچنین انتخاب رنگی ساده، هماهنگ و روشن تر از دیوارها به افزایش این حس در بیننده کمک می کند.

اگر بخواهیم فضا بزرگتر دیده شود بهتر است پوششی یک دست و با رنگی ساده، بدون طرح و بافتی نرم انتخاب کنیم. برای افزایش تاثیر آن بهتر است این پوشش را به دیگر راهروها و اتاق ها بدون انقطاع ادمه دهیم. بنابراین اهمیت رنگ کف پوش را نباید فراموش کرد زیرا رنگ کف پوش عامل مهمی در متحد و تعیین کردن محدوده دید تلقی می شود.